Ősagárdi Krónika

 

 

A községi Önkormányzat közérdekű lapja I. Évfolyam 1. Ünnepi szám 2006. december

Tisztelt Olvasók!

 

Községi Önkormányzatunk lapjának első ünnepi számát tartja a kezében az olvasó.

Ezen újság lapjain keresztül kívánunk beszámolni településünk életéről. Ily módon is szeretnénk megmutatni községünk kiemelkedő eseményeit, ünnepi és hétköznapi törekvéseit, híreit a falu lakosságával.

Miért döntött úgy az Önkormányzat, hogy helyi lapot ad ki? Egyrészt azért, hogy hírt adjunk az Önkormányzat működéséről, intézményeinek törekvéseiről, gondjairól, sikereiről, másrészt azért, hogy polgárainak közérdekű véleményének is teret adjunk.

Elmondjuk terveinket, elképzeléseinket, a falu életében történt eseményeket és várjuk az olvasók észrevételeit.

Reméljük, újságunk megnyeri az olvasók tetszését, és írásaikkal is megtisztelnek minket.

Az újság hasábjain keresztül minden kedves olvasónak kegyelemben gazdag, áldott karácsonyt és nagyon békés Isten áldásával kísért boldog új esztendőt kíván

 

Agárdi András

polgármester


1906 2006

AGÁRD ŐSAGÁRD

100 ÉV

 

1906-ban névváltozás terén egy új korszak kezdődött a község életében az addigi Agárd megkapta az „ős” jelzőt, megkülönböztetve az ország más, azonos településétől. Idén ünnepeljük a kerek 100 éves évfordulót, lakóhelyünk nevének megújulását. Ebből az alkalomból szeretnénk tisztelegni úgy is a múltunk előtt, hogy a község házának homlokzatán Dénes Attila erdélyi fafaragó alkotását, egy fából készült táblát helyezünk el, amely ősagárd címerét ábrázolja, amelyet 1996-ban fogadott el az akkori képviselő testület. Kegyelettel gondolunk elődeinkre, s azokra is akik megélhették, hogy 100 éve 1906-ban Agárd község neve ősagárd község névre változott. A 100 éves évfordulón szeretnénk őseink előtt tiszteletünket leróni. Remélem, hogy Isten kegyelméből a községünk még sok 100 évet fog megélni ebben az Országban.

Címer


Az önkormányzatunk rövid gazdasági helyzetének bemutatása

Az önkormányzat évek óta folyamatosan forráshiányos. A forráshiány abból adódik, hogy a törvény által előírt önkormányzati feladatok ellátására az állami normatíva nem elég (utóbbi években, pedig egyre kevesebb) a saját bevételek, pedig nem fedezik a még takarékos gazdálkodás ellenére sem az önkormányzat működését. Az évenként keletkezett forráshiány enyhítésére lehetőség szerint minden pályázaton jeleztük igényünket. Mivel az állami költségvetés nem pótolja a teljes hiány finanszírozását így a hiányzó összeget hitelből kellett kiegészíteni. Több év forráshiányát összeadva 2006-ban a működési hitel 12 millió forint. Az önkormányzat által önállóan fenntartott egyetlen intézmény az óvoda, aminek költségeit a normatív állami támogatás még 50%-ában sem fedezi. A többi kiadást az önkormányzatnak saját forrásból kell finanszírozni. Az önkormányzat többi alapellátást nyújtó intézményét, valamint hivatalát társulásban m?ködteti. A közösen üzemeltetett intézményekhez is a normatív támogatáson felül jelentős összeggel kell hozzájárulniuk a fenntartó önkormányzatoknak. Lehetőségünk szerint igyekeztünk olyan pályázatokat készíteni és benyújtani, melyek lehetőleg kevés önrészt igényelnek, illetve az önrész értékét szorgos munkával a falu biztosította azon emberek segítségével akik segítették ezt a törekvést. Ezen a területen bátran elmondható, hogy nem kell szégyenkeznünk. Ezzel szemben az önkormányzat nehéz gazdasági helyzete nem a beruházások miatt alakult ki így, hanem a mindenkori országos kormányzat döntései alapján, amit nem tudtunk befolyásolni. Községünkben civil szervezetek működnek (Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Labdarúgó Klub) a működésük anyagi feltételeit nagy részben pályázatokon nyert összegekből, illetve önkormányzati segítségből tudjuk finanszírozni. Pesszimista megközelítéssel majdnem elmondható, hogy kilátástalan a helyzetünk. A továbbélés érdekében optimista reménnyel és sok munkával településünk fennmaradására minden lehetőséget megragadunk

Agárdi András

Polgármester


2006. október 1.

Helyi önkormányzati választások eredményei.


Polgármester: Agárdi András Érvényes szavazatok száma: 161

Alpolgármester: Laczkovszki Zoltán Érvényes szavazatok száma: 120

Képvisel?k:

Gyuricza Pál Érvényes szavazatok száma: 106
Holicza Mihály Érvényes szavazatok száma: 112
Kindricz Pál Érvényes szavazatok száma: 102
Petyánszki Ferenc Érvényes szavazatok száma: 105

További jelöltek:

Kindricz Eszter Érvényes szavazatok száma: 99
Sz?ke József Érvényes szavazatok száma: 31
Toma Ferencné Érvényes szavazatok száma: 76

A szlovák kisebbségi önkormányzat képvisel?i


Elnök: Kindricz Tünde Érvényes szavazatok száma: 45

Alelnök: Agárdi András Érvényes szavazatok száma: 49

Képviselők:

Gyuricza Pál Érvényes szavazatok száma: 42
Kindricz Eszter Érvényes szavazatok száma: 46
Korgyik János Érvényes szavazatok száma: 44


 

Összefogás egy faluházért!

1994. A helyi községi önkormányzat képviselő testülete megszavazza a volt pártház épület átalakításának, felújításának és kibővítésének a tervét.

1995. A faluház felépül és ünnepélyes keretek közt, az új épület a faluház átadására kerül sor. Az épületben helyet kap az önkormányzati hivatal két helyisége, a különböző rendezvényekre, kulturális összejövetelekre alkalmas nagyterem, a főzésre is alkalmas konyha, a vizesblokkok, és az épület alatti garázs és tárolók.

2001. A helyi önkormányzat pályázatot ad be a faluház tetőterének beépítésére, ahol szálláshelyeket szeretnének kialakítani, ezzel is megteremtve a falusi turizmus alapjait. A pályázat sikeres elbírálásban részesült. Az akkori kormány közel 7 millió forint összegű pályázati segítséget nyújt a megvalósításhoz.

2003. őszén a beruházás elindul.

2004. A tetőtér külön fürdőszobával ellátott 4 szobája 10 férő hellyel elkészül.

2006. A 4 összkomfortos szoba bútorokkal berendezve a látogatókat, vendégeket esztétikus körülmények között tudja fogadni. Az Európa Uniós szabványként meghatározott lépcsőfelvonó a mozgáskorlátozottak megfelelő közlekedését is szolgálja.

Ez a faluház építéséről való visszaemlékezés reményt ad arra, hogy egy község az összefogásával, a hozzá állásával milyen dolgokra képes ebben a szűkös anyagi helyzetű, s néha kilátástalannak tűnő, gazdasági nehézségekkel küzdő világban. Jó példa erre ősagárd község faluháza és szálláshelye.

Legyünk büszkék rá, hogy tudunk még alkotni, s a vidéki falusi ember is vágyik környezetének szépítésére és lehetőségeinek gazdagítására. A 16 milliós költségvetésű beruházás, a közel 7 millió pályázati támogatásból, pénzbeli adományokból és önkéntes munkafelajánlásokból tevődik össze. Ezúton is újra megköszönjük a község azon lakóinak együttműködését, akik a faluház megvalósulásában segítettek. A segítőkész munkavállalások pénzbeli, tárgyi felajánlások vagy akár csak a gondolatvilágában megfogalmazott pozitív hozzáállás ilyen előretekintő „lépéseket” tud létrehozni községünk anyagi és hírértékű javainak a gazdagodásában.

A községünkben való szálláslehetőséget egyre több turista idelátogató vendég veszi igénybe. Az itt tartózkodásuk emléke sokfelé viszi ősagárd hírét országunkba, világunkba.


Új középülettel gazdagodik ősagárd

Községünkben egy új sportöltöző felépítésébe kezdett az önkormányzat. Az épület teljes megvalósulási értéke közel 13 millió forint. Ebből 4.850.000 Ft nyertes pályázati pénzzel rendelkezünk, amely reménységünk szerint az építőanyag beszerzésére lesz elegendő. A pályázati összeg felét az építés kezdetén kaptuk. A másik felét az épület befejezése után utófinanszírozásként adják.

Az építési munkálatok 2005. év őszén kezdődtek Agárdi András polgármester vezetésével. A falak állnak, az épület tető alá került, a villanyszerelési munkák folyamatban vannak. Az eddigi munkálatokban igen aktívan vették ki részüket az önkormányzat közhasznú és közcélú dolgozói, a foci csapat néhány tagja, és a focit szerető egy-két helybeli lakos, akik munkájukkal segítették, segítik az építkezést, hogy a sportöltöző minél előbb átadásra kerüljön.

Sportöltöz?


A mi óvodánk

„A gyermekek a szeretetben fejlődnek a legjobban .

A gyökerek persze nem látszanak, de tudod, hogy azok tartják a fát!”

(görög költő)

Kis községünk egyetlen intézménye az ősagárdi Napközi Otthonos Óvoda, a mi óvodánk. Megfelelő körülmények között családias légkörben tölthetik itt óvodás életük mindennapjait a gyerekek. Örömteli, kedves kis vidám, mosolygós arcú egyéniségek, kis emberkék zsivaja, életöröme tölti be az óvoda épületét, udvarát. személyi feltételeinek adottak: egy óvónő és két szakképzett dajka, Kindricz Pálné, Zsuzsika néni és Korbely Tiborné Zsuzsi néni látja el a rájuk bízott gyermekek óvodai nevelését. Örömmel adhatok hírt arról, hogy gyermeklétszámunk a 2006-2007-es tanévben meg növekedett, 16 főre emelkedett. Reménységeink szerint a 2007-es évben még újabb óvodáskorú két gyermek beiratkozására kerülhet sor.

Óvodánkat, mint fenntartó a községi önkormányzat működteti. Az alapellátást nagyon szűkös állami költségvetésből tudja szinten tartani, s minden erőt megmozgat, hogy az esetleges pályázati lehetőségeket az óvoda működése terén is kihasználja. A sikeres pályázati elbírálások összegeiből tudtuk, s tudjuk az óvoda játékeszközeit bővíteni, s arra törekszünk, hogy óvodánk mindenben megfeleljen a kor követelményeinek. Óvodánkban szülői munkaközösség működik, melynek vezetője Czobori Erzsébet, akit 2002-ben választottak meg egyhangúlag az akkori szülők. Áldozatos munkájával nagyban hozzájárul a község kulturális életéhez, ahol a gyerekek, felnőttek előadásait az ő általa készített jelmezek fémjelzik. Ezenkívül nagy szeretettel és gondoskodással vigyázza az óvoda éves programjait.

Az óvoda partnerkapcsolatai között jelentős szerepet tölt be a szülőkkel való kapcsolattartás. Közösek gondjaink, sikereink. Az óvodai és a községi rendezvényeken az óvodás szülők már több éven keresztül bizonyították pozitív hozzáállásukat, aktivitásukat. Az óvoda kérései mindig pozitív meghallgatásra találtak s találnak. Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak a szülőknek a segítségét, akik gondolataikkal, munkájukkal és adományaikkal az óvoda életkörülményeit szebbé és színesebbé teszik.

Remélem, hogy az idejáró gyermekek óvodai nevelése elsősorban – a gyermekkorban legfontosabb – a játék megélése, az életkori sajátosságoknak megfelelő ismeretek megszerzése, munka megtapasztalása, a közösségi élet tartalmas, szeretetteljes értékteremtő hatása azonos értékrendeket, és megfelelő viszonyt alakít ki az óvodába járó gyermekek családjaival közösen. Bízom abban, hogy ez a jó légkör, partneri viszony továbbra is fennmarad az óvoda és a szülők között. Hiszen számomra nagyon fontos a közös gondolkodás, hogy együttes erővel cseperedjenek fel gyermekeink, s majdan feln?ttként értékes emberekké váljanak tágabb és szűkebb környezetüknek egyaránt. Hitvallásom, hogy a kiskorban eltöltött értelmi és érzelmi mag megtermi gyümölcsét. Nagyon sok múlik a családi neveltetésen, de egyáltalán nem mindegy, hogy milyen társadalmi környezetben nőnek fel gyermekeink. Ebben a rohanó, másikon átgázoló, értékrendeket elfeledő zűrzavaros világban meghatározó, hogy mit tud nyújtani az óvoda, az iskola, milyen tapasztalásokat vetít majd későbbi környezetük.

Remélem, hogy a munkatársaimmal közösen végzett hivatásunk, az óvodás korú gyermekek nevelése, amely oly sok örömet, de sokszor igazi kihívásokat, próbatételeket teremt számunkra minden kisgyermeknél kamatozik, s meghozza a gyümölcsét, s szívesen gondolnak majd vissza, hogy volt egy óvoda, ahol jó volt gyereknek lenni.

Vidovszki Andrásné

óvoda vezető

Óvodások névsora: Bagdán Odett, Baksza Bianka, Bender Emese, Bogdán Máté, Czobori Effi, Gyuricza Péter, Holicza Zoltán

 

Húsvéti Viktória, Korgyik Estella, Kraft Viktória, Kurucz Adrián, Laczkovszki Zsófia, Lieszkovszki Fanni, Mészáros Krisztián

Pauló András, Tabics Joel

Áldott és békés karácsonyi ünnepeket, és nagyon boldog új évet kívánnak:

Az óvoda dolgozói és gyermekei

Gyerekszáj

Az óvodásokkal az udvarról jövünk be. A gyerekek vetkőznek és az ebédhez készülődnek. Krisztiánnak a cserecipője mélyen az öltözőpad alá csúszott. Hasal a pad alatt és a cipőjét a lábával szeretné kihalászni.

Óvónő: Miért így szeretnéd a cipődet megkeresni?

Krisztián: Mert a lábam sokkal hosszabb, mint a kezem.

X X X

A gyerekekkel az őszi hideg, szeles időjárásról beszélgetünk. Játék közben Fanni és Adrián összevesztek egy játékon. Adrián győzedelmeskedett. Fanni begurult és nagy mérgesen közölte: Ezért a szél majd téged is elfúj Korzikára.

 


Hagyományőrző napjaink

Szüreti

Községünkben a múlt értékeit meg?rz?, tisztel?, a hagyományokat ápoló-, a jelen korban is érvényes az ?sök útmutatásait követ? emberek élnek, akik fontosnak tartják a múlt tiszteletét. Ezt az is bizonyítja, hogy a falu kiemelked? eseményei közé tartozik a minden évben megrendezésre kerül? szüret és szüreti felvonulás. Az idei rendezvényre szeptember 23-án került sor, amelyet a meleg ?szi id?járás is kegyeibe fogadott.

A helyi lakosok és a szép számmal idelátogató vendégek a gyönyör? színes eredeti népviseletbe öltözött énekl?, táncoló felvonulókat kísérhették végig a falu f?utcáján.

A menet elejét hintó ékesítette, amelyen a megválasztott szüreti bíró Lieszkovszki Norbert és felesége, mint ?sagárdi bíróné Lieszkovszkiné Lovas Orsolya vezette a felvonuló sereget. ?ket követte a sz?l?fürtökkel, szalagokkal feldíszített kaput viv? lányok és majd az új bornak helyet adó boroshordót viv? ifjú emberek sora.

Szüreti

Az énekl?, táncoló sorokat a óvodásokból és kisebb gyerekekb?l álló csoportok majd a fiatalság és a középkorosztályt képvisel?k töltötték be.

A menet végén a „szüreti cigányság” mulatatta a közönséget. A jó hangulatú talpalávalót pedig három tagú zenekar húzta. A táncos felvonulás a község parkjában ért véget, ahol további programok fokozták a jókedvet, a nap hangulatát.

A délutáni m?sor megnyitójaként Agárdi András polgármester köszöntötte a megjelenteket. Az ?szi napfényben úszó szabadtéren a helyi népdalkórus magyar és szlovák dalcsokrokat adott el? szórakoztatva a közönséget. A helyi amat?r színjátszó csoport tagjai a „Férhö kéne menni” cím? el?adás vidám epizódjait jelenítette meg a színpadon.

Szüreti

A feln?ttek produkciójában az óvodások is helyet kaptak. Sikerüket a közönség tapsa fémjelezte.

A m?sor további részében az Acsai Hagyomány?rz? együttes ének és tánc el?adásait kísérhették figyelemmel a résztvev?k.

A Vácról érkez? Molnár György saját gitárkíséret? dalokkal színesítette a délutánt.

A szüreti délután zárórészeként az INTEROPERETT el?adóm?vészei Várkonyi Szilvia és Csutka István neves operettek betétdalaival tette számunkra felejthetetlenné ezt a napot. Fergeteges el?adásukkal viharos sikert arattak. A visszatér? vastaps hatására többszöri ráadással búcsúztak a helyi hálás közönségt?l.

Szüreti

A nap szabadtéri programja a büfé és a finom gulyás zárta. Ezt követ?en a faluházban a hajnalig tartó szüreti bálban szórakozhattak a helybéliek és a vendégek


Megemlékezés az 1956-os forradalom 50-ik évfordulóján

Október 22-én du. ½ 3 órai kezdettel ünnepi megemlékezést tartott az Önkormányzat az 56-os forradalom tiszteletére a faluház el?tti szabad téren. A megemlékezésen Balla Mihály a FIDESZ országgy?lési képvisel?je is megjelent, ahol ünnepi beszédében méltatta 56 jelent?ségét a mai kor embere számára.

A helyi színjátszó csoport színvonalas el?adásában a történelmi eseményeket kísérhették végig a jelenlév?k így is tisztelegve a múlt történései el?tt.

Megemlékezés az 1956-os forradalom 50-ik évfordulóján

Az emlékez? és a kegyelettel tisztelg? mécsesek kés? estig világították meg a szabad teret így is emlékeztetvén 56 szellemiségre és áldozataira.


Id?sek napja községünkben

Felgyorsított korban élünk. Azt vesszük észre, hogy az évek, a napok szinte emberfeletti gyorsasággal követik egymást. Nincs id?nk megpihenni, gondolatainkba merülni, elcsendesülni, emlékezni.

A múltra pedig szükségünk van. Múlt nélkül nincs jöv?.

Az ünnepek megtartása egy kis megállásra, visszaemlékezésre ad lehet?séget, ha jól bánunk egy-egy ünnepi alkalommal. Hála Istennek, hogy községünkben szokássá, hagyománnyá vált, hogy emlékezzünk, ünnepeljünk. Ebben a szellemben került sor idén is, már sokadik alkalommal, hogy egy kis ünnepség keretében tisztelettel és szeretettel köszönthessük községünk id?sebb lakóit. November 23-án az önkormányzat rendezésében vendéglátással és ünnepi m?sorral egybekötött délutánon tiszteleghettünk az erre az alkalomra ellátogató id?sebb emberek el?tt. Az ünnepséget Agárdi András polgármester nyitotta meg. Köszönt?jében azokra is emlékezett, akik már sajnos nem ünnepelhettek velünk. A m?sor keretében az óvodás és iskolás gyerekek vidám m?sorral kedveskedtek a nagyszül?k és a résztvev?k nagy örömére. A gyermekek sok mosolyt és der?s könnyet csaltak az id?s arcokra, amelyeket a vendégek örömteli tapssal jutalmaztak.

Az ünnepi megemlékezést a vendéglátás zárta, ahol vidám beszélgetésekre is sor kerülhetett. Reméljük, hogy ez a nap is hozzájárult egy kicsit ahhoz, hogy a község id?sebb lakói is fontos és megbecsült tagjai helyi faluközösségünknek. Ezúton is Istent?l való áldásos, szeretetteljes és egészségben eltöltött, hosszú életet kívánunk.

Ady Endre ?rizem a szemed

Már vénül? kezemmelFogom meg a kezedet,Már vénül? szememmel?rizem a szemedet. Világok pusztulásán?si vad, kit rettenet?z, érkeztem meg hozzádS várok riadtan veled. Már vénül? kezemmelFogom meg a kezedet,Már vénül? szememmel?rizem a szemedet. Nem tudom, miért, meddigMaradok meg még neked,De a kezedet fogomS ?rizem a szemedet.


Hull a pelyhes fehér hó…

Mikulás

A helyi önkormányzat rendezésében idén is ellátogatott községünk faluházába a Mikulás. Hó az ugyan nem hullott, az utak szárazak voltak, de a Mikulás ezt is megoldotta, hiszen azért Mikulás. Rénszarvasait hátrahagyva, autóval érkezett. Nehéz zsákjában a jó gyerekek csomagjai mellett különleges m?soros meglepetéseket is hozott. Elkísérték ?t útjára Vácról a két zenem?vész Süni és Borzas, akik mindenféle tréfákkal és gyönyör? megzenésített versekkel örvendeztették meg a gyerekeket és nem utolsósorban a feln?tteket. A meseerd? állatai és vadásza is megjelentek a színpadon, akik a Télapó keszty?je cím? mesejátékot adták el?. A gyerekek ?szinte átéléssel kísérté végig Tapsi Füles kalandjait, még végre megtalált Télapó keszty?jét.

Az óvodások versekkel és hópelyhek táncával köszöntötték a Mikulást. Az iskolások képviseletében Tabics Renáta és Misják Anna modern tánc m?sorával szórakoztatta a közönséget. A helyi képvisel?k erre az alkalomra összeállt kórustagjai is elénekelték a képvisel?k tettre kész dalát.

Az est végén az óvodás szül?k, a képvisel? hölgyek és képvisel? feleségek által készített finom sütemények kínálására került sor. A gyerekek a m?sor végén megkapták a megérdemelt mikuláscsomagjaikat, amit az önkormányzat ajándékaként kapták a Mikulástól.

A magán felajánlásként kapott két karácsonyi feny? és az ünnepi alkalomra feldíszített faluház meleg, szeretetteljes hangulatával még látványosabbá tette a délutánt.

Ezúton is köszönjük mindazon óvodás szül?k fáradozását, akik munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

Mikulás

Tapsi Füles: Tabicsné Orbán ÉvaFarkas: Petyánszki FerencSzarka: Kindricz EszterRóka, Manó: Korgyik JánosMedve: Misják DávidEgér: Varga KrisztinaVadász: Novák Gergely


Adventi napok N?tincsen

2006. december 17-én az adventi napok keretében a környez? községek (Szendehely, Berkenye, Fels?petény, ?sagárd, Nógrádsáp, N?tincs) mutathatták be kulturális tevékenységüket. Községünket a helyi Hagyomány?rz? Kórus és az Amat?r Színjátszó Társulat képviselte.

A kórus népviseletbe öltözött tagjai helyi gy?jtés? dalokat adtak el? a közönség szórakoztatására.

Adventi napok N?tincsen

Az Amat?r Színjátszó Társulat a K?m?ves Kelemen cím? balladát mutatta be nagy sikerrel.

Adventi napok N?tincsen

A kulturális csoportok el?adásait oklevelekkel jutalmazta Szegner László N?tincs község polgármestere. Az est záró részében vendéglátásra került sor, ahol a résztvev?ket babgulyással, mákos és diós kaláccsal kínálták.


Köszöntjük új lakóinkat!

Örömmel adhatunk hírt arról, hogy községünkbe új családok költöztek. Ezúton is szeretettel köszöntjük ?ket ?sagárdon s reméljük, hogy e kis falunkban szeretetteljes, meleg otthonra találnak. Jó egészséget és hosszú együtttöltött éveket kíván a helyi önkormányzat.


Anyakönyvi hírek

2006-ban hunytak el:

Ifj. Metykó János, Petyánszki Mihály, Agárdi Pálné, Holicza Mihály, Hrkaj András, Korgyik Pálné, Agárdi András, Szölszki Jánosné, Laczkovszki Andrásné, Hajduk MihálynéA gyászoló családok fogadják ?szinte együttérzésünket.


2006-ban születtek:

Karaba János és Lestyán Gabriella fiúgyermeke Péter,Lieszkovszki Tamás és Bilek Györgyi kisfia Dávid

Draskóczy Gábor és Dinnyés Orsolya kislánya Borbála

Gratulálunk a szül?knek a gyermekáldáshoz! Üdvözöljük és szeretettel köszöntjük az új ?sagárdi polgárokat!


Közérdek? információk

Fogászati rendelési id?:

Hétf?: 8-13 iskolafogászat

Kedd: 13-17

Szerda: ------

Csütörtök: 13-17

Péntek: 8-12

Rendel Dr. Bene Irén fogszakorvos

Háziorvosi szolgálat rendelési ideje 2006. december 4-29-ig:

Kedd 13-15 óráig van rendelés ?sagárd községben

A Körjegyz?ség ügyfélfogadása

Hétf?: 8-1

Kedd: –

Szerda: 8-16

Csütörtök: -

Péntek: 8-12

A körjegyz? ügyfélfogadása szerdán 10-12 óráig

Gyógyszertár:

Hétf?-Péntek: 8-15

Posta:

Hétf?-Péntek: 11-11,30

Könyvtár nyitva tartása

Az olvasni vágyó lakókat szerdánként du. 16 órától 18 óráig várja a könyvtár vezet?je.

H Í R E K

Igazgatói megbízás

?sagárd, Fels?petény és N?tincs Önkormányzata pályázati kiírás nyerteseként Borókáné Vidovszky Ágnest

bízta meg 5 éves id?tartamra a N?tincsi Általános Iskola igazgatói teend?inek ellátására.

x x x

Óvodavezet?i kinevezés

?sagárd község Önkormányzata az idei tanévt?l kezd?d?en további 5 évre a helyi óvoda óvodavezet?i feladatainak ellátásara Vidovszki Andrásnét nevezte ki.

x x x

Tapasztalatcsere

2006. októberében a szlovákiai Lévai általános iskolások látogattak el községünkbe, ahol megtekintették a helyi múzeumot és környéket.

x x x

Önkéntes t?zoltók megmérettetése

Községi Önkéntes T?zoltó Egyesületünk tagjai 2006 szeptember 9-én Rétságon, a t?zoltó napokon t?zoltó versenyen vett részt, ahol II–ik helyezést értek el. Gratulálunk!

x x x

?sagárd honlapja a világhálón

Örömmel tájékoztatjuk községünk lakosságát, hogy 2006. október 8-ától ?sagárd honlapja megtalálható a világhálón. Az internetes oldalakon fényképes hírlevelek adnak tájékoztatást községünk helyszíneir?l, nevezetességeir?l. Internetes elérhet?ség: www.osagard.gportal.hu(Akkor még ez volt a cím)(a szerk)

Itt szeretnénk köszönetet mondani Zöld Zoltánnak és Keczkó Jánosnak, hogy áldozatos munkájukkal, technikai tudásukkal és szakértelmükkel, ily módon is lehet?vé teszik községünk világhálón való bemutatását.

x x x

F E L H Í V Á S

Kérjük azon olvasóinkat, akik közérdek? információkat vagy személyes gondolataikat írásos formában szeretnék közölni a helyi újságban, írásaikat névvel ellátva az önkormányzat hivatalába, az óvodába vagy a következ? e-mail címre jutassák el. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Köszönjük!

?sagárdi Krónikaa helyi önkormányzat közérdek? lapja

Felel?s kiadó:Agárdi András

Lapszerkeszt?k: Kindricz Eszter, Vidovszki Andrásné

Megjelenik: ¼-ed évente

Példányszám: 100 db

A lap ingyenes!