Ősagárdi krónika 1 évfolyam 1. szám 

 

Ősagárdi Krónika

 

A községi Önkormányzat közérdekű lapja I. Évfolyam 1. Ünnepi szám 2006. december

Tisztelt Olvasók!

Községi Önkormányzatunk lapjának első ünnepi számát tartja a kezében az olvasó.

Ezen újság lapjain keresztül kívánunk beszámolni településünk életéről. Ily módon is szeretnénk megmutatni községünk kiemelkedő eseményeit, ünnepi és hétköznapi törekvéseit, híreit a falu lakosságával.

Miért döntött úgy az Önkormányzat, hogy helyi lapot ad ki? Egyrészt azért, hogy hírt adjunk az Önkormányzat működéséről, intézményeinek törekvéseiről, gondjairól, sikereiről, másrészt azért, hogy polgárainak közérdekű véleményének is teret adjunk.

Elmondjuk terveinket, elképzeléseinket, a falu életében történt eseményeket és várjuk az olvasók észrevételeit.

Reméljük, újságunk megnyeri az olvasók tetszését, és írásaikkal is megtisztelnek minket.

Az újság hasábjain keresztül minden kedves olvasónak kegyelemben gazdag, áldott karácsonyt és nagyon békés Isten áldásával kísért boldog új esztendőt kíván

Agárdi András

polgármester


1906 2006

AGÁRD ŐSAGÁRD

100 ÉV

1906-ban névváltozás terén egy új korszak kezdődött a község életében az addigi Agárd megkapta az „ős” jelzőt, megkülönböztetve az ország más, azonos településétől. Idén ünnepeljük a kerek 100 éves évfordulót, lakóhelyünk nevének megújulását. Ebből az alkalomból szeretnénk tisztelegni úgy is a múltunk előtt, hogy a község házának homlokzatán Dénes Attila erdélyi fafaragó alkotását, egy fából készült táblát helyezünk el, amely ősagárd címerét ábrázolja, amelyet 1996-ban fogadott el az akkori képviselő testület. Kegyelettel gondolunk elődeinkre, s azokra is akik megélhették, hogy 100 éve 1906-ban Agárd község neve ősagárd község névre változott. A 100 éves évfordulón szeretnénk őseink előtt tiszteletünket leróni. Remélem, hogy Isten kegyelméből a községünk még sok 100 évet fog megélni ebben az Országban.

Címer

 

Az önkormányzatunk rövid gazdasági helyzetének bemutatása

Az önkormányzat évek óta folyamatosan forráshiányos. A forráshiány abból adódik, hogy a törvény által előírt önkormányzati feladatok ellátására az állami normatíva nem elég (utóbbi években, pedig egyre kevesebb) a saját bevételek, pedig nem fedezik a még takarékos gazdálkodás ellenére sem az önkormányzat működését. Az évenként keletkezett forráshiány enyhítésére lehetőség szerint minden pályázaton jeleztük igényünket. Mivel az állami költségvetés nem pótolja a teljes hiány finanszírozását így a hiányzó összeget hitelből kellett kiegészíteni. Több év forráshiányát összeadva 2006-ban a működési hitel 12 millió forint. Az önkormányzat által önállóan fenntartott egyetlen intézmény az óvoda, aminek költségeit a normatív állami támogatás még 50%-ban sem fedezi. A többi kiadást az önkormányzatnak saját forrásból kell finanszírozni. Az önkormányzat többi alapellátást nyújtó intézményét, valamint hivatalát társulásban működteti. A közösen üzemeltetett intézményekhez is a normatív támogatáson felül jelentős összeggel kell hozzájárulniuk a fenntartó önkormányzatoknak. Lehetőségünk szerint igyekeztünk olyan pályázatokat készíteni és benyújtani, melyek lehetőleg kevés önrészt igényelnek, illetve az önrész értékét szorgos munkával a falu biztosította azon emberek segítségével akik segítették ezt a törekvést. Ezen a területen bátran elmondható, hogy nem kell szégyenkeznünk. Ezzel szemben az önkormányzat nehéz gazdasági helyzete nem a beruházások miatt alakult ki így, hanem a mindenkori országos kormányzat döntései alapján, amit nem tudtunk befolyásolni. Községünkben civil szervezetek működnek (Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Labdarúgó Klub) a működésük anyagi feltételeit nagy részben pályázatokon nyert összegekből, illetve önkormányzati segítségből tudjuk finanszírozni. Pesszimista megközelítéssel majdnem elmondható, hogy kilátástalan a helyzetünk. A továbbélés érdekében optimista reménnyel és sok munkával településünk fennmaradására minden lehetőséget megragadunk

Agárdi András

Polgármester


2006. október 1.

Helyi önkormányzati választások eredményei.


Polgármester: Agárdi András Érvényes szavazatok száma: 161

Alpolgármester: Laczkovszki Zoltán Érvényes szavazatok száma: 120

Képviselők:

Gyuricza Pál Érvényes szavazatok száma: 106
Holicza Mihály Érvényes szavazatok száma: 112
Kindricz Pál Érvényes szavazatok száma: 102
Petyánszki Ferenc Érvényes szavazatok száma: 105

További jelöltek:

Kindricz Eszter Érvényes szavazatok száma: 99
Szőke József Érvényes szavazatok száma: 31
Toma Ferencné Érvényes szavazatok száma: 76

A szlovák kisebbségi önkormányzat képvisel?i
Elnök: Kindricz Tünde Érvényes szavazatok száma: 45

Alelnök: Agárdi András Érvényes szavazatok száma: 49

Képviselők:

Gyuricza Pál Érvényes szavazatok száma: 42
Kindricz Eszter Érvényes szavazatok száma: 46
Korgyik János Érvényes szavazatok száma: 44

Összefogás egy faluházért!

1994. A helyi községi önkormányzat képviselő testülete megszavazza a volt pártház épület átalakításának, felújításának és kibővítésének a tervét.

1995. A faluház felépül és ünnepélyes keretek közt, az új épület a faluház átadására kerül sor. Az épületben helyet kap az önkormányzati hivatal két helyisége, a különböző rendezvényekre, kulturális összejövetelekre alkalmas nagyterem, a főzésre is alkalmas konyha, a vizesblokkok, és az épület alatti garázs és tárolók.

2001. A helyi önkormányzat pályázatot ad be a faluház tetőterének beépítésére, ahol szálláshelyeket szeretnének kialakítani, ezzel is megteremtve a falusi turizmus alapjait. A pályázat sikeres elbírálásban részesült. Az akkori kormány közel 7 millió forint összegű pályázati segítséget nyújt a megvalósításhoz.

2003. őszén a beruházás elindul.

2004. A tetőtér külön fürdőszobával ellátott 4 szobája 10 férő hellyel elkészül.

2006. A 4 összkomfortos szoba bútorokkal berendezve a látogatókat, vendégeket esztétikus körülmények között tudja fogadni. Az Európa Uniós szabványként meghatározott lépcsőfelvonó a mozgáskorlátozottak megfelelő közlekedését is szolgálja.

Ez a faluház építéséről való visszaemlékezés reményt ad arra, hogy egy község az összefogásával, a hozzá állásával milyen dolgokra képes ebben a szűkös anyagi helyzetű, s néha kilátástalannak tűnő, gazdasági nehézségekkel küzdő világban. Jó példa erre Ősagárd község faluháza és szálláshelye.

Legyünk büszkék rá, hogy tudunk még alkotni, s a vidéki falusi ember is vágyik környezetének szépítésére és lehetőségeinek gazdagítására. A 16 milliós költségvetésű beruházás, a közel 7 millió pályázati támogatásból, pénzbeli adományokból és önkéntes munkafelajánlásokból tevődik össze. Ezúton is újra megköszönjük a község azon lakóinak együttműködését, akik a faluház megvalósulásában segítettek. A segítőkész munkavállalások pénzbeli, tárgyi felajánlások vagy akár csak a gondolatvilágában megfogalmazott pozitív hozzáállás ilyen előretekintő „lépéseket” tud létrehozni községünk anyagi és hírértékű javainak a gazdagodásában.

A községünkben való szálláslehetőséget egyre több turista idelátogató vendég veszi igénybe. Az itt tartózkodásuk emléke sokfelé viszi Ősagárd hírét országunkba, világunkba.


Új középülettel gazdagodik Ősagárd

Községünkben egy új sportöltöző felépítésébe kezdett az önkormányzat. Az épület teljes megvalósulási értéke közel 13 millió forint. Ebből 4.850.000 Ft nyertes pályázati pénzzel rendelkezünk, amely reménységünk szerint az építőanyag beszerzésére lesz elegendő. A pályázati összeg felét az építés kezdetén kaptuk. A másik felét az épület befejezése után utófinanszírozás ként adják.

Az építési munkálatok 2005. év őszén kezdődtek Agárdi András polgármester vezetésével. A falak állnak, az épület tető alá került, a villanyszerelési munkák folyamatban vannak. Az eddigi munkálatokban igen aktívan vették ki részüket az önkormányzat közhasznú és közcélú dolgozói, a foci csapat néhány tagja, és a focit szerető egy-két helybeli lakos, akik munkájukkal segítették, segítik az építkezést, hogy a sportöltöző minél előbb átadásra kerüljön.

Sportöltöző


A mi óvodánk

„A gyermekek a szeretetben fejlődnek a legjobban .

A gyökerek persze nem látszanak, de tudod, hogy azok tartják a fát!”

(görög költő)

Kis községünk egyetlen intézménye az ősagárdi Napközi Otthonos Óvoda, a mi óvodánk. Megfelelő körülmények között családias légkörben tölthetik itt óvodás életük mindennapjait a gyerekek. Örömteli, kedves kis vidám, mosolygós arcú egyéniségek, kis emberkék zsivaja, életöröme tölti be az óvoda épületét, udvarát. személyi feltételeinek adottak: egy óvónő és két szakképzett dajka, Kindricz Pálné, Zsuzsika néni és Korbely Tiborné Zsuzsi néni látja el a rájuk bízott gyermekek óvodai nevelését. Örömmel adhatok hírt arról, hogy gyermeklétszámunk a 2006-2007-es tanévben meg növekedett, 16 főre emelkedett. Reménységeink szerint a 2007-es évben még újabb óvodáskorú két gyermek beiratkozására kerülhet sor.

Óvodánkat, mint fenntartó a községi önkormányzat működteti. Az alapellátást nagyon szűkös állami költségvetésből tudja szinten tartani, s minden erőt megmozgat, hogy az esetleges pályázati lehetőségeket az óvoda működése terén is kihasználja. A sikeres pályázati elbírálások összegeiből tudtuk, s tudjuk az óvoda játékeszközeit bővíteni, s arra törekszünk, hogy óvodánk mindenben megfeleljen a kor követelményeinek. Óvodánkban szülői munkaközösség működik, melynek vezetője Czobori Erzsébet, akit 2002-ben választottak meg egyhangúlag az akkori szülők. Áldozatos munkájával nagyban hozzájárul a község kulturális életéhez, ahol a gyerekek, felnőttek előadásait az ő általa készített jelmezek fémjelzik. Ezenkívül nagy szeretettel és gondoskodással vigyázza az óvoda éves programjait.

Az óvoda partnerkapcsolatai között jelentős szerepet tölt be a szülőkkel való kapcsolattartás. Közösek gondjaink, sikereink. Az óvodai és a községi rendezvényeken az óvodás szülők már több éven keresztül bizonyították pozitív hozzáállásukat, aktivitásukat. Az óvoda kérései mindig pozitív meghallgatásra találtak s találnak. Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak a szülőknek a segítségét, akik gondolataikkal, munkájukkal és adományaikkal az óvoda életkörülményeit szebbé és színesebbé teszik.

Remélem, hogy az idejáró gyermekek óvodai nevelése elsősorban – a gyermekkorban legfontosabb – a játék megélése, az életkori sajátosságoknak megfelelő ismeretek megszerzése, munka megtapasztalása, a közösségi élet tartalmas, szeretetteljes értékteremtő hatása azonos értékrendeket, és megfelelő viszonyt alakít ki az óvodába járó gyermekek családjaival közösen. Bízom abban, hogy ez a jó légkör, partneri viszony továbbra is fennmarad az óvoda és a szülők között. Hiszen számomra nagyon fontos a közös gondolkodás, hogy együttes erővel cseperedjenek fel gyermekeink, s majdan felnőttként értékes emberekké váljanak tágabb és szűkebb környezetüknek egyaránt. Hitvallásom, hogy a kis korban eltöltött értelmi és érzelmi mag megtermi gyümölcsét. Nagyon sok múlik a családi neveltetésen, de egyáltalán nem mindegy, hogy milyen társadalmi környezetben nőnek fel gyermekeink. Ebben a rohanó, másikon átgázoló, értékrendeket elfeledő zűrzavaros világban meghatározó, hogy mit tud nyújtani az óvoda, az iskola, milyen tapasztalásokat vetít majd későbbi környezetük.

Remélem, hogy a munkatársaimmal közösen végzett hivatásunk, az óvodás korú gyermekek nevelése, amely oly sok örömet, de sokszor igazi kihívásokat, próbatételeket teremt számunkra minden kisgyermeknél kamatozik, s meghozza a gyümölcsét, s szívesen gondolnak majd vissza, hogy volt egy óvoda, ahol jó volt gyereknek lenni.

Vidovszki Andrásné

óvoda vezető

Óvodások névsora: Bagdán Odett, Baksza Bianka, Bender Emese, Bogdán Máté, Czobori Effi, Gyuricza Péter, Holicza Zoltán

Húsvéti Viktória, Korgyik Estella, Kraft Viktória, Kurucz Adrián, Laczkovszki Zsófia, Lieszkovszki Fanni, Mészáros Krisztián

Pauló András, Tabics Joel

Áldott és békés karácsonyi ünnepeket, és nagyon boldog új évet kívánnak:

Az óvoda dolgozói és gyermekei

Gyerekszáj

Az óvodásokkal az udvarról jövünk be. A gyerekek vetkőznek és az ebédhez készülődnek. Krisztiánnak a cserecipője mélyen az öltözőpad alá csúszott. Hasal a pad alatt és a cipőjét a lábával szeretné kihalászni.

Óvónő: Miért így szeretnéd a cipődet megkeresni?

Krisztián: Mert a lábam sokkal hosszabb, mint a kezem.

X X X

A gyerekekkel az őszi hideg, szeles időjárásról beszélgetünk. Játék közben Fanni és Adrián összevesztek egy játékon. Adrián győzedelmeskedett. Fanni begurult és nagy mérgesen közölte: Ezért a szél majd téged is elfúj Korzikára.


Hagyományőrző napjaink

Szüreti

Községünkben a múlt értékeit megőrző, tisztelő, a hagyományokat ápoló-, a jelen korban is érvényes az ősök útmutatásait követő emberek élnek, akik fontosnak tartják a múlt tiszteletét. Ezt az is bizonyítja, hogy a falu kiemelkedő eseményei közé tartozik a minden évben megrendezésre kerülő szüret és szüreti felvonulás. Az idei rendezvényre szeptember 23-án került sor, amelyet a meleg őszi időjárás is kegyeibe fogadott.

A helyi lakosok és a szép számmal idelátogató vendégek a gyönyörű színes eredeti népviseletbe öltözött éneklő, táncoló felvonulókat kísérhették végig a falu főutcáján.

A menet elejét hintó ékesítette, amelyen a megválasztott szüreti bíró Lieszkovszki Norbert és felesége, mint Ősagárdi bíróné Lieszkovszkiné Lovas Orsolya vezette a felvonuló sereget. őket követte a szőlőfürtökkel, szalagokkal feldíszített kaput vivő lányok és majd az új bornak helyet adó boroshordót vivő ifjú emberek sora.

Szüreti

Az éneklő, táncoló sorokat a óvodásokból és kisebb gyerekekből álló csoportok majd a fiatalság és a középkorosztályt képviselők töltötték be.

A menet végén a „szüreti cigányság” mulattatta a közönséget. A jó hangulatú talpalávalót pedig három tagú zenekar húzta. A táncos felvonulás a község parkjában ért véget, ahol további programok fokozták a jókedvet, a nap hangulatát.

A délutáni műsor megnyitójaként Agárdi András polgármester köszöntötte a megjelenteket. Az őszi napfényben úszó szabadtéren a helyi népdalkórus magyar és szlovák dalcsokrokat adott elő szórakoztatva a közönséget. A helyi amatőr színjátszó csoport tagjai a „Férhö kéne menni” című előadás vidám epizódjait jelenítette meg a színpadon.

Szüreti

A felnőttek produkciójában az óvodások is helyet kaptak. Sikerüket a közönség tapsa fémjelezte.

A műsor további részében az Acsai Hagyományőrző együttes ének és tánc előadásait kísérhették figyelemmel a résztvevők.

A Vácról érkező Molnár György saját gitárkíséretű dalokkal színesítette a délutánt.

A szüreti délután zárórészeként az INTEROPERETT előadóművészei Várkonyi Szilvia és Csutka István neves operettek betétdalaival tette számunkra felejthetetlenné ezt a napot. Fergeteges előadásukkal viharos sikert arattak. A visszatérő vastaps hatására többszöri ráadással búcsúztak a helyi hálás közönségtől.

Szüreti

A nap szabadtéri programja a büfé és a finom gulyás zárta. Ezt követően a faluházban a hajnalig tartó szüreti bálban szórakozhattak a helybéliek és a vendégek.


Megemlékezés az 1956-os forradalom 50-ik évfordulóján

Október 22-én du. ½ 3 órai kezdettel ünnepi megemlékezést tartott az Önkormányzat az 56-os forradalom tiszteletére a faluház előtti szabad téren. A megemlékezésen Balla Mihály a FIDESZ országgyűlési képviselője is megjelent, ahol ünnepi beszédében méltatta 56 jelentőségét a mai kor embere számára.

A helyi színjátszó csoport színvonalas előadásában a történelmi eseményeket kísérhették végig a jelenlévők így is tisztelegve a múlt történései előtt.

Megemlékezés

Az emlékező és a kegyelettel tisztelgő mécsesek késő estig világították meg a szabad teret így is emlékeztetvén 56 szellemiségre és áldozataira.


Idősek napja községünkben

Felgyorsított korban élünk. Azt vesszük észre, hogy az évek, a napok szinte emberfeletti gyorsasággal követik egymást. Nincs időnk megpihenni, gondolatainkba merülni, elcsendesülni, emlékezni.

A múltra pedig szükségünk van. Múlt nélkül nincs jövő.

Az ünnepek megtartása egy kis megállásra, visszaemlékezésre ad lehetőséget, ha jól bánunk egy-egy ünnepi alkalommal. Hála Istennek, hogy községünkben szokássá, hagyománnyá vált, hogy emlékezzünk, ünnepeljünk. Ebben a szellemben került sor idén is, már sokadik alkalommal, hogy egy kis ünnepség keretében tisztelettel és szeretettel köszönthessük községünk idősebb lakóit. November 23-án az önkormányzat rendezésében vendéglátással és ünnepi műsorral egybekötött délutánon tiszteleghettünk az erre az alkalomra ellátogató idősebb emberek előtt. Az ünnepséget Agárdi András polgármester nyitotta meg. Köszöntőjében azokra is emlékezett, akik már sajnos nem ünnepelhettek velünk. A műsor keretében az óvodás és iskolás gyerekek vidám műsorral kedveskedtek a nagyszülők és a résztvevők nagy örömére. A gyermekek sok mosolyt és derűs könnyet csaltak az idős arcokra, amelyeket a vendégek örömteli tapssal jutalmaztak.

Az ünnepi megemlékezést a vendéglátás zárta, ahol vidám beszélgetésekre is sor kerülhetett. Reméljük, hogy ez a nap is hozzájárult egy kicsit ahhoz, hogy a község idősebb lakói is fontos és megbecsült tagjai helyi faluközösségünknek. Ezúton is Istentől való áldásos, szeretetteljes és egészségben eltöltött, hosszú életet kívánunk.

Ady Endre Őrizem a szemed

Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Világok pusztulásán
Ősi vad, kit rettenet
Űz, érkeztem meg hozzád
S várok riadtan veled.

Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet


Hull a pelyhes fehér hó…

Mikulás

A helyi önkormányzat rendezésében idén is ellátogatott községünk faluházába a Mikulás. Hó az ugyan nem hullott, az utak szárazak voltak, de a Mikulás ezt is megoldotta, hiszen azért Mikulás. Rénszarvasait hátrahagyva, autóval érkezett. Nehéz zsákjában a jó gyerekek csomagjai mellett különleges műsoros meglepetéseket is hozott. Elkísérték őt útjára Vácról a két zeneművész Süni és Borzas, akik mindenféle tréfákkal és gyönyörű megzenésített versekkel örvendeztették meg a gyerekeket és nem utolsósorban a felnőtteket. A meseerdő állatai és vadásza is megjelentek a színpadon, akik a Télapó kesztyűje című mesejátékot adták elő. A gyerekek őszinte átéléssel kísérté végig Tapsi Füles kalandjait, még végre megtalált Télapó kesztyűjét.

Az óvodások versekkel és hópelyhek táncával köszöntötték a Mikulást. Az iskolások képviseletében Tabics Renáta és Misják Anna modern tánc műsorával szórakoztatta a közönséget. A helyi képviselők erre az alkalomra összeállt kórustagjai is elénekelték a képviselők tettre kész dalát.

Az est végén az óvodás szülők, a képviselő hölgyek és képviselő feleségek által készített finom sütemények kínálására került sor. A gyerekek a műsor végén megkapták a megérdemelt mikuláscsomagjaikat, amit az önkormányzat ajándékaként kapták a Mikulástól.

A magán felajánlásként kapott két karácsonyi fenyő és az ünnepi alkalomra feldíszített faluház meleg, szeretetteljes hangulatával még látványosabbá tette a délutánt.

Ezúton is köszönjük mindazon óvodás szülők fáradozását, akik munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

Mikulás

Tapsi Füles: Tabicsné Orbán Éva Farkas: Petyánszki Ferenc Szarka: Kindricz EszterRóka, Manó: Korgyik JánosMedve: Misják Dávid Egér: Varga Krisztina Vadász: Novák Gergely


Adventi napok N?tincsen

2006. december 17-én az adventi napok keretében a környező községek (Szendehely, Berkenye, Felsőpetény, Ősagárd, Nógrádsáp, Nőtincs) mutathatták be kulturális tevékenységüket. Községünket a helyi Hagyományőrző Kórus és az Amatőr Színjátszó Társulat képviselte.

A kórus népviseletbe öltözött tagjai helyi gyűjtésű dalokat adtak elő a közönség szórakoztatására.

Adventi

Az Amatőr Színjátszó Társulat a Kőműves Kelemen című balladát mutatta be nagy sikerrel.

Adventi

A kulturális csoportok előadásait oklevelekkel jutalmazta Szegner László Nőtincs község polgármestere. Az est záró részében vendéglátásra került sor, ahol a résztvevőket babgulyással, mákos és diós kaláccsal kínálták.


Köszöntjük új lakóinkat!

Örömmel adhatunk hírt arról, hogy községünkbe új családok költöztek. Ezúton is szeretettel köszöntjük őket Ősagárdon s reméljük, hogy e kis falunkban szeretetteljes, meleg otthonra találnak. Jó egészséget és hosszú együtt töltött éveket kíván a helyi önkormányzat.


Anyakönyvi hírek

2006-ban hunytak el:

Ifj. Metykó János, Petyánszki Mihály, Agárdi Pálné, Holicza Mihály, Hrkaj András, Korgyik Pálné, Agárdi András, Szölszki Jánosné, Laczkovszki Andrásné, Hajduk Mihályné A gyászoló családok fogadják őszinte együttérzésünket.


2006-ban születtek:

Karaba János és Lestyán Gabriella fiúgyermeke Péter,Lieszkovszki Tamás és Bilek Györgyi kisfia Dávid

Draskóczy Gábor és Dinnyés Orsolya kislánya Borbála

Gratulálunk a szülőknek a gyermekáldáshoz! Üdvözöljük és szeretettel köszöntjük az új Ősagárdi polgárokat!


Közérdekű információk

Fogászati rendelési idő:

Hétfő: 8-13 iskolafogászat

Kedd: 13-17

Szerda: ------

Csütörtök: 13-17

Péntek: 8-12

Rendel Dr. Bene Irén fogszakorvos

Háziorvosi szolgálat rendelési ideje 2006. december 4-29-ig:

Kedd 13-15 óráig van rendelés Ősagárd községben

A Körjegyzőség ügyfél fogadása

Hétfő: 8-1

Kedd: –

Szerda: 8-16

Csütörtök: -

Péntek: 8-12

A körjegyző ügyfél fogadása szerdán 10-12 óráig

Gyógyszertár:

Hétfő-Péntek: 8-15

Posta:

Hétfő-Péntek: 11-11,30

Könyvtár nyitva tartása

Az olvasni vágyó lakókat szerdánként du. 16 órától 18 óráig várja a könyvtár vezetője.

H Í R E K

Igazgatói megbízás

Ősagárd, Felsőpetény és Nőtincs Önkormányzata pályázati kiírás nyerteseként Borókáné Vidovszky Ágnest

bízta meg 5 éves időtartamra a Nőtincsi Általános Iskola igazgatói teendőinek ellátására.

x x x

Óvodavezetői kinevezés

Ősagárd község Önkormányzata az idei tanévtől kezdődően további 5 évre a helyi óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásara Vidovszki Andrásnét nevezte ki.

x x x

Tapasztalatcsere

2006. októberében a szlovákiai Lévai általános iskolások látogattak el községünkbe, ahol megtekintették a helyi múzeumot és környéket.

x x x

Önkéntes tűzoltók megmérettetése

Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk tagjai 2006 szeptember 9-én Rétságon, a tűzoltó napokon tűzoltó versenyen vett részt, ahol II.–ik helyezést értek el. Gratulálunk!

x x x

Ősagárd honlapja a világhálón

Örömmel tájékoztatjuk községünk lakosságát, hogy 2006. október 8-ától Ősagárd honlapja megtalálható a világhálón. Az internetes oldalakon fényképes hírlevelek adnak tájékoztatást községünk helyszíneiről, nevezetességeiről. Internetes elérhetőség: www.osagard.gportal.hu (Akkor még ez volt a cím)(a szerk)

Itt szeretnénk köszönetet mondani Zöld Zoltánnak és Keczkó Jánosnak, hogy áldozatos munkájukkal, technikai tudásukkal és szakértelmükkel, ily módon is lehetővé teszik községünk világhálón való bemutatását.

x x x

F E L H Í V Á S

Kérjük azon olvasóinkat, akik közérdekű információkat vagy személyes gondolataikat írásos formában szeretnék közölni a helyi újságban, írásaikat névvel ellátva az önkormányzat hivatalába, az óvodába vagy a következő e-mail címre juttassák el. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Köszönjük!

Ősagárdi Krónika helyi önkormányzat közérdekű lapja

Felelős kiadó:Agárdi András

Lapszerkesztők: Kindricz Eszter, Vidovszki Andrásné

Megjelenik: ¼-ed évente

Példányszám: 100 db

A lap ingyenes!