Ősagárdi krónika 2. Évfolyam 3-4.szám


Ősagárdi Krónika

A községi Önkormányzat közérdekű lapja II. Évfolyam 4. szám 2007. december

Szálljatok le, szálljatok le karácsonyi angyalok! Zörgessetek máma este minden kicsiny ablakot. Palotába és kunyhóba nagy örömet vigyetek: Boldogságos ünnepet!

Istentől Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelemben gazdag, boldog új évet kíván: Agárdi András polgármester, a helyi és kisebbségi önkormányzat képviselő testülete.


Kicsi Jézus (részlet)Gábor Éva


Napkeleti három király: Gáspár, Menyhért, Boldizsár
Késő éjjel, vak sötétben ugyan bizony merre jár?
Kincset visznek teveháton: tömjént, mirhát, aranyat,
Fejük felett fényes csillag, az mutatja az utat.
Bandukolnak a pusztában, bennük béke, szeretet.
Császárt mennek látogatni? Nem. Egy pici gyereket.
Leborul a három király betlehemi jászolnál:
Ég küldötte, kicsi Jézus, a megváltónk Te volnál?
Eléd tesszük a szívünket mi szegény, rossz emberek,
Simogassad, gyógyítsad meg, Te mennybéli kis gyerek.
Jászol mélyén, szalma között a kis Jézus felnevet,
Áldás van a mosolyában, megbocsátás, szeretet:
-- Nem érheti baj és bánat, ki engem szívébe zár;
Menjetek hát békességgel, Gáspár, Menyhért, Boldizsár!
Elrohantak a királyhoz ősz szakállú, vén jósok,
Nagy süveges, köpönyeges varázslók és tudósok.
Heródes úr, nagy királyunk! Jaj! Hatalmad odavan:
Királya lesz a világnak, százszor nagyobb bárkinél
Nem lesz nyugtod trónusodon, amíg a kis Jézus él!
-- Elő hát a katonákkal! Fusson a sok fegyveres!
Nem bújhat el sehová sem, kit egész sereg keres!
Tele is lett katonákkal minden utca, minden út,
Minden házat átkutatnak, minden várost és falut.
Ámde azért ne féljetek: Jézust ők meg nem lelik,
Nem lelhetik, hisz haraggal, gyűlölettel keresik.
Jézus Krisztust megtalálni rossz szándékkal nem lehet,
De hit, jóság és megértés biztosan hozzá vezet!

Jó Isten a mennyországból égi angyalt küldött le
Akkoriban, hogy Heródes a kis Jézust üldözte,
Megmenteni a gyermeket, kicsi fiát, Jézuskát
S kikre bízta itt a földön: Józsefet és Máriát.
Szólt az angyal József ácshoz: ,,Alázattal hallgasd hát,
Amit mondok: jó Istenünk, a mi atyánk parancsát!
Haragszik a gonosz király, kinek neve Heródes,
Sok katona, egész sereg mind csak titeket keres.
Még ma éjjel indulj útnak, amilyen gyorsan lehet,
Egyiptomnak földjére vidd Máriát s a gyermeket.
Ne félj József, baj nem érhet az utadon semmilyen,
Minden vészben, nagy veszélyben, megsegít az Úristen.
Ő vigyáz rád, bármi bárhol történjék is teveled.
Indulj bátran, benne bízzál s van már néked fegyvered!
Kicsi Jézus családjával csacsiháton menekül,
Üldözői vad kezére, ne féljetek, nem kerül.
Mennek-mennek arrafelé, hol Egyiptom földje vár,
Drága terhét féltve viszi Fülesük, a hű szamár.
Kis batyuba van bekötve minden földi vagyonuk,
Pár szál ruha, ácsszerszámok, fúró, fűrész, szeg, gyaluk.
Nincsen pénzük, földi kincsük, szegények ám ők nagyon,
De akik egymást szeretik, minek azoknak vagyon?
Gyermekére, Jézuskára rámosolyog Mária,
Nem kell neki aranyékszer, -- hisz itt van a kisfia.
József, az ács nézi őket, jó Istennek hálát ád,
Boldog, hogy így együtt lehet egymással a kis család.
Bármennyit kell szenvedniök, a szeretet erőt ad.
S akik hűek, akik bíznak, Isten azokkal marad.
Igaz hite megmentette a bajtól József ácsot,
Megmenekült, mert követte az isteni tanácsot.

ISTEN HÁROM AJÁNDÉKA

„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.”
János evangéliuma 1, 12-13.
Isten egyetlen és legdrágább ajándéka a világ megváltására az Úr Jézus Krisztus, aki több mint 2000 esztendővel ezelőtt egy ártatlan zsidó csecsemőben a Dávid városában Betlehemben testet öltött. Az Ő világra jöttét ünnepeljük minden Karácsonykor, hiszen tudjuk: értünk áldozta fel önmagát, hogy bűneink miatt ne kelljen kárhozatra jutnunk. Őbenne tehát vagyunk a megajándékozottak! Mi az a három ajándék, amely örömöt okoz nekünk? Az első ajándék az, hogy befogadhatjuk Őt a szívünkbe. Jézust egykor és ma is kevesen fogadják be, azaz nem adnak életükben helyet és teret a számára. Bizonyára a legtöbb ember sokat hallott már Krisztusról. Információja, ismerete bőven van róla! Mégsem fogadják be szívükbe, hogy ott munkálkodhasson! Megszületett-e már Jézus, kedves olvasóm szívében? „Semmit sem használna neked, ha százszor is megszületne Krisztus Betlehemben, de benned egyetlen egyszer sem!” (Angelus Silesins) Jézus belül akar lenni létünkön, megajándékoz saját magával és uralmat vesz az életünk felett, hogy békéje, ereje, világosságot teremtő hatalma birtokba vehesse szívünket! Amikor ez megtörténik, a hit megfogamzik a szívünkben és mint egy anyaméh a születendő új életnek helyet ad. Így kapjuk meg a második ajándékot, felülről születve Isten gyermekeivé lehetünk! Jézus befogatásának következménye tehát az, hogy teljes hatalmat nyerünk arra, hogy Isten fiának neveztessünk! Nincs emberi hatalom, mely ezen a világon képes lenne az embert szívében – lelkében átalakítani, új érzés – és gondolatvilágot teremteni benne, de Megváltónkban éppen ezt kapjuk! Jézus a neki adott hatalommal ruházza fel azokat, akik Őt befogadják, vagyis a nevében hisznek! Ez megtörténhet mindenkivel, aki engedi, hogy szíve éppen ezen az ünnepen jászol legyen! A harmadik ajándék, amit a karácsonyi gyermekben átvehetünk Istentől az isten Lelkének a vezetése. Nem vagyunk többé árvák, tanácstalanok, mert a Szent Lélek bennünk él. Bölcsessége, vigasztalása, védelme, ajándékai rendelkezésünkre állnak! A Szentháromság titka ez! Isten, a hármasságában is egy Isten, önmagát osztja szét közöttünk! Értjük-e vagy legalább megsejtjük-e ezt a CSODÁT, amikor KARÁCSONYKOR kéz a kézben énekeljük a „Csendes éj!-t! Legyen ilyen megajándékozott, csodálatos ünnepünk!
Szőkéné Bakay Beatrix
evangélikus lelkipásztor

 

Ch. E. Cowman : Az órásműhelyben

Egy órásműhelyben a polcra tettek egy éppen elkészült kis órát. Ott állt két idősebb óra között, amelyek buzgón ketyegték másodperceiket.
Úgy, most tehát rajtad a sor – mondta az egyik a kettő közül. – Sajnállak! Most ugyan vidám vagy, de várj csak, majd ha egy évben több mint 31 milliószor ketyegsz, akkor erőd végén leszel.
Micsoda, 31 milliószor ketyegni!! – kiáltott ijedten az újonnan jött. – Arra sosem volnék képes! _ és kétségbeesésében azonnal meg is állt.
Ekkor beleszólt a beszélgetésbe a másik óra:
Te buta jószág, minek hallgatsz ilyen szóbeszédre? Nincs semmi baj. Egyszerre mindig csak egyet kell ketyegned. Próbáld meg újra, ugye, ez nem is nehéz? És most még egyet, ezt is ugyanolyan könnyen, és most csak így mindig tovább.
Ó, hát ez egyenként nem is nehéz! Akkor újra kezdem! – kiáltott megkönnyebbülve az új óra. Összeszedte magát, és bátran ketyegett tovább, egyszerre mindig csak egyet. Nem számolta sem a napokat, sem a hónapokat, de az év végére több mint 31 milliót ketyegett, és szinte észre sem vette.
Bárcsak mi, keresztyének is csak egyik másodpercet a másik után vennénk, és nem az egész évet egyszerre! Az Úr imádáságában a „ mindennapi ” szükségekről van szó  Máté 6,11. „ Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja”- mondja az Úr Máté 6.34 És az ígéret négyezer év után is érvényes:”…élteden át tartson erőd!” 5.Mózes 33,25
Misják Mihályné


A SZERETET ÜNNEPE

Minden évben, mikor közeledik a Karácsony, lázas készülődésbe kezdünk, tervezgetjük kit, milyen ajándékkal lepünk meg, mi legyen az ünnepi menü, milyen sütemény kerüljön az asztalra. Ismét szóbahozzuk: közeledik a szeretet ünnepe! És próbálunk ennek szellemében gondolkodni, beszélni, cselekedni. Megbocsátunk azoknak, akikre év közben valamiért megharagudtunk, próbálunk kedvesek lenni mindenkihez, hiszen itt a szeretet ünnepe!
És nagyon jól van ez így!
De belegondoltunk már, hogy hányszor elhangzott az is ilyenkor: ne csak erre a pár napra szóljon ez az érzés? A megbocsátás, összeölelkezés, kedvesség, szeretet, - talán még azok felé is, akikre év közben rá sem nézünk, akikre nem jut igazán időnk, vagy akikhez nincs egy jó szavunk sem. Igen. Sokszor próbáltuk már megtartani a Karácsony estéjén szinte mindenkit rabul ejtő, varázslatos szeretetet a szívünkben. Csak közben arra nem gondolunk, hogy miért, kiért is hívjuk így ezt a téli ünnepet?

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”. (János 3, 16.)

Jézus Krisztus született meg ezen az éjszakán. Erre emlékezünk, ezt ünnepeljük.
„Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást.” (Jel. 5, 12.)
Csak Isten az, aki megváltoztathatja szívünket, hogy abba „egész évi”, „egész életünkön átívelő” szeretet költözzön embertársaink és Isten felé egyaránt.
Ha magunkba nézünk, láthatjuk mennyire híján vagyunk szeretetnek, jóságnak, türelemnek, hűségnek, örömnek, békességnek, megbocsátásnak. Látjuk - még ha nem is valljuk be még magunknak sem – saját romlottságunkat. Még sokszor saját szeretteinkkel való viselkedésünk sem békességre visz, nem a feltétel nélküli szeretetet tükrözi. De a jó hír Karácsony estén, és az év bármely napján immár két évezrede:
„Bizonyára igazért is alig hal meg valaki; ám a jóért talán csak meg merne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.” (Róma 5,7-8.)
Ha odafordulunk Istenhez, megbánjuk bűneinket, és behívjuk Jézust a szívünkbe, hogy ezentúl Ő legyen az Úr az életünkben; Isten Igéje legyen a mérőzsinórja minden gondolatunknak, szavunknak, tettünknek, hű és igaz Ő és „meggyógyítja minden betegségünket, megbocsátja minden bűnünket” (103. Zsolt. 3.)
„Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.” (1. János 4, 9.)
Új életet kezdhetünk – Istennel, új szívvel, új lelkülettel, és végre – és csakis így, mert Ő tesz minket alkalmassá erre – betölthetjük régi vágyunkat: szerethetünk egész évben, „hosszútűrésben, szívességben, Szent Lélekben, tettetés nélkül való szeretetben”! (2. Kor.6,6.)
Ezúton kívánok mindenkinek áldott, Krisztus szeretetében teljes Karácsonyt a Draskóczy család nevében: Draskóczyné Orsi


Szüret

Községünk egyik nevezetes és népszerű hagyománya a szüreti felvonulás. Az idei rendezvényen Jasenie, szlovák társközség meghívott vendégei is részt vettek, s a kulturális programokon belül énekkaruk mutatkozott be nagy sikerrel.
A népviseletbe öltözött felvonulók élén Bondor Csaba és felesége Piller Kinga nagyszerűen látta el a bíróra és a bírónéra háruló feladatokat. Őket a jaseniei vendégek követték, s a helyi népviseleti csoport a zenekarral zárta a sort.
A szüreti műsort a tűzoltószertár előtti téren kísérhette végig a közönség.
Az óvodások és az iskolások szlovák műsorral is köszöntötték az érdeklődőket s a szlovák vendégeket. A jaseniei énekkar vidám szlovák dalcsokrot adott elő. A helyi színjátszó társulat egy rövid jelenettel szórakoztatta a közönséget. A műsort az erre az alkalomra alakult női néptánccsoport zárta, hol karikázót, csárdást, marsot láthatott a tisztelt egybegyűlt lakosság és az érdeklődő idelátogató vendég.
A délutánt a faluházban megtartott vendégfogadás zárta, ahol a szlovák vendégek ismét dalra fakadtak. A vacsora után megtekintették a múzeumot és jó szokáshoz híven a további viszontlátás reményében búcsúzkodtak.
A szüret záróeseménye a kiváló hangulatú bál volt, ahol a felvonulók, az ünneplők hajnalig mulattak.


FELHÍVÁS

Az idei év szeptemberében megalakult a helyi néptánccsoport. A néptáncos összejöveteleket minden héten, szerdán este 19:00-i kezdettel a faluházban tartjuk. Oktató Kozák Katalin hivatalos táncpedagógus. Minden korosztályt szeretettel várunk és hívunk!
Egy kiállítás képei
Községünkben először került sor „Kis községünk nagy mesteri” címmel egy kiállítás megrendezésére. Az eseményre október 23-án került sor a faluházban, ahol nagy szeretettel vártuk a kiállítókat és az érdeklődőket. Nem titkolt gondolatunk az volt, hogy a község lakói bemutathassák ügyes kezük munkáját, s az esetleges szabadidejükben készült bárminemű alkotások, egy szervezett bemutatón is dicsérjék az alkotó kezeket. Nem utolsósorban pedig azzal is tudjunk büszkélkedni, hogy milyen ügyes kezű és kreatív emberek élnek községünkben.
A kiállítási anyag nagyon gazdag volt. A kézművesség majdnem minden technikájába betekintést nyerhettünk (vesszőfonás, fafaragás, kötés, hímzés, népviselet, varrás, esztergálás, drótfonás, kreatív alkotások, makettek, virágkötészet, vasöntés, subázás). Nyomtatásban megtekinthető volt az ősagárdi honlap. Különböző ábrázolási technikák elevenedtek meg (fotók, festmények, grafikák, tus és szénrajzok, gobelinek), s még a konyhaművészet két remekművébe is belekóstolhattunk (torták).
A kiállítás még egy hétig volt megtekinthető. Tudomásunk szerint sok érdeklődőt, látogatót vonzott ez a rendezvény. Reméljük, hogy kezdeményezésünk pozitív visszhangra talált s a jövőben is számíthatunk a lakosság érdeklődésére, mind a kiállítók és a látogatók részéről is.
Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik alkotásaikkal, munkájukkal hozzájárultak e rendezvény sikeréhez.

Kiállítók: id. Benyó Mihály, Bilek Györgyi, Bilek István, Bodnár Sándorné, Czobori Erzsébet, Czobori Mihályné, Draskóczy Gábor, Draskóczyné Dinnyés Orsolya, Győri Dorottya, Győri Márton, Gyuricza Pál, Gyuricza Pálné, Gyuricza Zoltán, Hajdúk András, Hajdúk János, ifj. Hajdúk Mihály, özv. Holicza Mihályné, Keczkó János, Keczkó Jánosné, ? Keczkó Pál, Kindricz Eszter, Kindricz Tünde, ifj. Korgyik Pál, Lestyán Jánosné, özv. Lestyán Mihályné, Péntek Zsuzsanna, Péntekné Benyó Zsuzsanna, Petyánszki Andrásné, Petyánszki Jánosné, Pijár Mária, Pijár Zsuzsanna, Szelszki János, Szelszkiné Bátyi Lívia, özv. Vachó Andrásné, Zöld Zoltán


Megemlékezés

Az 56-os forradalom 51-ik évfordulóján ünnepi megemlékezést tartott a faluházban a községi önkormányzat. Megnyitó beszédében Balla Mihály országgyűlési képviselő méltatta az ünnep jelentőségét, emlékezve a forradalmárokról, azok eszmeiségéről. A helyi óvodások versekkel, énekekkel, a színjátszó csoport tagjai aktuális irodalmi műsorral adóztak az ünnep emléke előtt. A megemlékezést Agárdi András polgármester úr az ünnepet méltató szavai zárták.

 

Ady Endre: Őrizem a szemed
Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Szokásainkhoz és hagyományainkhoz híven idén is megemlékeztünk a községünkben élő idősebbekről. November 23-án az önkormányzat műsorral egybekötött vendéglátásra hívta és nagy szeretettel várta a nyugdíjas korú lakókat a faluházba. Sajnos a megjelentek száma is arról árulkodott, hogy egyre kevesebb nénit, bácsit köszönthettünk ezen a megemlékezésen. Agárdi András polgármester úr köszöntőjében szeretettel és tisztelettel üdvözölte a megjelenteket. Megemlékezett azokról, akik már sajnos nem lehetnek közöttünk. Külön jókívánságait fejezte ki azoknak, akik idén töltötték be 60-, 65,- 70-, 75,- 80,- 85-ik életévüket. Szeretettel emlékezett meg községünk legidősebb nő és férfi lakosáról Dobos Mihálynéról és Laczkovszki Andrásról.
Ezúton is gratulálunk és Isten áldását kérjük.
A köszöntő elhangzása után az óvodások, iskolások és a helyi népdalkórus kedveskedett a megjelent kedves vendégeknek.
Ebben a rohanó, humánus emberi mivoltunkat sokszor meghazudtoló világban nagy szükség van az ilyen ünnepi alkalmakra. Legalább pár órára „lassítunk”, emlékezünk és ünnepelünk. Talán gyermekeinket így is neveljük arra, hogy az idősebb embereket is tisztelni, megbecsülni és szeretni kell, mert ők adták, adják múltunkat, hordozzák a sokszor küszködéssel teli jelent és indítják el jövőnket.


Itt járt a Mikulás

Idén egy nagyon víg kedélyű Mikulás látogatott el a Faluházba, ádvent második vasárnapján, a gyerekek nagy örömére. Hivatalosan délután három órakor érkezett. Zsákja a helyi szlovák Kisebbségi Önkormányzat által adományozott mikuláscsomagokat tartalmazta. Meglepetésként egy mesét is hozott, amely egy elveszett játékelefánt történetéről szólt. A mesejelenetet az óvodás gyermekek szülei Bender Judit, Kraft Mónika, Tabicsné Orbán Éva és a helyi szlovák önkormányzati képviselő Kindricz Eszter mesebábok segítségével vitték színre. A mese előadás után az óvodás gyerekek kedves műsorral örvendeztették meg a Mikulást, aki örömében táncra is perdült. Az iskolások színeiben Tabics Márta furulya játékával kedveskedett a közönségnek. Holicza Rita, Bagdán Péter, Helisz Zsófia és Magyari Noémi énekkel köszöntötte a Mikulást.

Ezután került sor a csomagok kiosztására a gyermekek rendezett soraiban. A Mikulás zsákja a felnőtteknek is tartogatott meglepetést. Vidám, egyszemélyes jelenetében mesélte el, hogy s mint készülődött erre a napra. A közönség nevetéssel és tapssal hálálta meg a produkciót.
A háttér munkálatokban a díszítésben, a csomagolásban segítséget nyújtott Bilek Györgyi, Kraft Mónika, Kraft Zsolt, Korgyik Andrea. Munkájukat, fáradozásukat ezúton is tisztelettel köszönjük. Az ádventi koszorút Bender Judit, a karácsonyfát Kindricz Pál ajánlotta fel, amit ezúton is szeretnénk megköszönni.
Reméljük, hogy a Mikulás jövőre is ellátogat hozzánk és ilyen kedves, vidám örömteli délutánnal ajándékozza meg a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt.


Óvodai hírek

Szeptember új szülői munkaközösségi vezetőket választottak az óvodás gyermekek szülei. A tisztségeket Koczur Tiborné, Korgyik Andrea és Kraft Mónika tölti be. Munkájukhoz sok sikert kívánunk.
Szülői kezdeményezésre úszásoktatáson vesz részt öt óvodás és egy elsős gyermek, a váci uszodában. Az oktatás tandíját a szülők finanszírozzák. A Vácra való bejutás, azaz az utaztatás költségét az önkormányzat vállalta át.
Az óvodai karácsonyfa alá sok új játék került a gyerekek nagy örömére. Az évek során megkopott és elhasználódott csoportszobai játékokat pályázati pénzből és önkormányzati segítséggel tudtuk felújítani és bővíteni.
Minden kedves olvasónak áldott karácsonyt és kegyelemben gazdag boldog új évet kívánunk: Az óvoda gyermekei és dolgozói.


Egy karácsonyi hagyomány Ősagárdon

A „régi világban” nem is olyan nagyon régen a karácsonyt egy helyi népszokással a csidákálással is ünnepelték.
A szenteste délutánján a gyerekek a házak ablakai alá jártak énekelni, csidákálni a lakókat köszönteni. Ilyenkor a gyerekek az édesanyjuk által varrt kötényt kötöttek maguk elé, hogy ebbe gyűjthessék a kapott ajándékokat. Minden ház ablaka alatt megálltak s a következő rigmusokkal köszöntötték a ház népét és énekeltek:

Narodiv sa nám spasitel
Jézuš Kristus vikupitˇel
Mária pana precistá
Porodila Pána Krista
Plienkamiho cbvinula
Do jesliček položila
Diž pastijery pásli v nci
Prisiel aňiel boskej noci
Diž pastijery nebajtˇe sa
Ale sto ho radujtˇe sa
Že sa nám narodil spastitˇel
Jézuš Kristus vikupitel


Pályázati híreink 2007.

Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány
Pályázó: óvoda
Nyert összeg: 30.000 Ft
Felhasználás: népviseleti ruhák beszerzése
Pályázó: Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület
Nyert összeg: 200.000 Ft
Felhasználás: hangosító berendezés beszerzése
Nemzeti Civil Alapprogram
Pályázó: Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Nyert összeg: 100.000 Ft
Felhasználás: működési célra
Pályázó: Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület
Nyert összeg: 242.000 Ft
Felhasználás: működési célra
Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány
Pályázó: óvoda
Nyert összeg: 30.000 Ft
Felhasználás: tanulást segítő, képességfejlesztő játékok beszerzése


Anyakönyvi hírek

2007. IV. negyedévben hunyt el:
Húsvéti Balázs


2007-2008 évi őszi bajnokság eredményei

Ősagárd-Tolmács 4:3
Ősagárd-Tereske 4:3
Ősagárd-Drégelypalánk 3:1
Ősagárd-Borsosberény 4:1
Ősagárd-Rétság 3:5
Ősagárd-Bernecebaráti 3:5
Vámosmikola-Ősagárd félbeszakadt
Ősagárd-Legénd 3:3
Nógrád-Ősagárd 2:2
Ősagárd-Felsőpetény 5:1
Szátok-Ősagárd félbe szakadt


F E L H Í V Á S

Kérjük azon olvasóinkat, akik közérdekű információkat vagy személyes gondolataikat írásos formában szeretnék közölni a helyi újságban, írásaikat névvel ellátva az önkormányzat hivatalába, az óvodába vagy a következő e-mail címre juttassák el. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ősagárdi krónika a helyi önkormányzat közérdekű lapja
Felelős kiadó: Agárdi András
Lapszerkesztők: Kindricz Eszter
Vidovszki Andrásné
Megjelenik: negyedévente, példányszám 130 db
A lap ingyenes!